Ochrona konkurencji i konsumentów

Uczciwa konkurencja i prawa konsumentów – pojęcia kluczowe dla Przedsiębiorcy.

Prawnicy Kancelarii doradzają:

  • w zakresie prawa konkurencji, związanego z problematyką stosowania praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej, zawieraniu porozumień antykonkurencyjnych, w tym karteli oraz porozumień wertykalnych, oraz związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji,

  • w sprawach związanych z kontrolą koncentracji, w szczególności w zakresie oceny powstania obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy Komisji Europejskiej, jak i reprezentowania Klientów w toku postępowania koncentracyjnego.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie przygotowywania rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi, a dotyczących ochrony praw konsumentów. Obejmuje to między innymi zagadnienia związane z oceną umów, regulaminów i ich wzorów w aspekcie zgodności z przepisami prawa, a przede wszystkim w kontekście tzw. klauzul abuzywnych, w oparciu o rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakresem usług świadczonych przez Kancelarię objęte są również kwestie związane z stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych, zarówno w kontekście spraw prowadzonych w tym przedmiocie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i spraw indywidualnych, jakie z tego tytułu mogą być wytoczone przedsiębiorcom przez konsumentów, a także kwestie związane z reklamą, informowaniem o prowadzonej działalności.

Oceniamy nadto możliwość kwalifikacji określonych informacji, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przygotowujemy dokumenty wewnętrzne (w tym polityk poufności oraz innych aktów wewnętrznych) mające zapewnić ochronę takich informacji.

Prawnicy Kancelarii posiadają również doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawach dotyczących stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.