• Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna serwisu internetowego www.prawni.pro

 

  1. Wszelkie materiały, w tym informacje, treści, znaki: graficzne, słowne, słowno-graficzne, udostępniane na serwisach internetowych spółki pod firmą: Kancelaria Prawni.pro Grzesiak Pakuła-Sielska spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 118/6, 60-649 Poznań, NIP: 7822557206, REGON: 302347951, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000450167 (dalej: Kancelaria), w tym na www.prawni.pro, w szczególności w ramach Niecodziennika Prawnego i Aktualności, mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie stanowią porady, ani opinii prawnej oraz nie stanowią oferty i zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności, materiały udostępniane w ramach Niecodziennika Prawnego lub Aktualności, o ile nie zastrzeżono inaczej, mają charakter abstrakcyjny, nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego, oraz są aktualne na dzień ich udostępnienia.

  2. Blog Niecodziennik Prawny, prowadzony pod adresem: http://www.prawni.pro/blog, jest czasopismem wpisanym do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem: RPR 3259.
    Wydawca / Redakcja: Kancelaria Prawni.pro Grzesiak Pakuła-Sielska sp.k., ul. Piątkowska 118/6, 60-649 Poznań. Redaktor Naczelny: Patrycja Pakuła-Sielska. Kontakt z Redakcją możliwy za pomocą formularza kontaktowego lub pod danymi kontaktowymi.

  3. Kancelaria dokłada niezbędnych i należytych starań, aby materiały udostępniane na serwisach internetowych Kancelarii, a w szczególności udostępniane w ramach Niecodziennika Prawnego lub Aktualności, były jak najbardziej rzetelne i aktualne. Jednakże ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku, a także ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną, mogą one być niepełne lub nieaktualne.

  4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych materiałów przez osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii (pod rygorem nieważności) (dalej: Zgoda Kancelarii), w tym Kancelaria nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem tych materiałów bez Zgody Kancelarii. W szczególności, materiały udostępniane w ramach Niecodziennika Prawnego lub Aktualności nie mogą być podstawą podejmowania decyzji gospodarczych; Kancelaria nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z zachowaniami (działaniami lub ich zaniechaniami) zaistniałymi w oparciu o te materiały bez Zgody Kancelarii.

  5. Materiały te, o ile nie zaznaczono inaczej, są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Korzystanie z tych materiałów wymaga uprzedniej Zgody Kancelarii, o ile nie zaznaczono inaczej lub poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Serwisy internetowe Kancelarii i materiały na nich udostępniane nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych w szczególności: kopiowane, modyfikowane, linkowane, bez Zgody Kancelarii.

  6. Osoby zainteresowane wykorzystaniem tych materiałów, w szczególności (1) w związku z zamiarem podjęcia działań prawnych w oparciu o materiały udostępniane w ramach Niecodziennika Prawnego lub Aktualności lub (2) w związku z jakimikolwiek pytaniami dotyczącymi tych materiałów lub (3) w przypadku zamiaru zamieszczenia na innym serwisie internetowym w sieci Internet linku / linków lub jakichkolwiek odwołań do serwisów internetowych Kancelarii lub materiałów na nich udostępnianych, winny zwrócić się do Kancelarii z pytaniem o warunki takiego wykorzystania; wykorzystanie takie wymaga Zgody Kancelarii.

  7. W przypadku udostępnienia na serwisie internetowym Kancelarii linków lub jakichkolwiek odwołań do innych serwisów internetowych, odnośnie do których Kancelarii nie przysługują jakiekolwiek prawa, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub dostępność; Kancelaria nie ma żadnego wpływu na treść materiałów udostępnianych na tych serwisach. Udostępnienie przez Kancelarię ww. linków lub odwołań ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie stanowi porady, ani opinii prawnej oraz nie stanowi oferty i zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  8. Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania materiałów umieszczanych na serwisach internetowych Kancelarii bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym. Kancelaria może również w każdej chwili zawiesić na stałe lub okresowo prowadzenie tych serwisów internetowych w całości lub części. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z materiałów udostępnianych na serwisach internetowych Kancelarii.