Zamówienia publiczne i PPP

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne jedna z głównych specjalizacji Kancelarii.

Doskonale rozumiemy złożoność oraz specyfikę postępowań i umów w sprawie zamówienia publicznego, które ze swej natury są nieelastyczne. Zdajemy sobie także sprawę z restrykcyjnych terminów (ustawowych lub wyznaczanych przez Zamawiających) w tych postępowaniach. Pomoc prawna związana z problematyką zamówień publicznych stanowi jedną z naszych głównych specjalizacji. Nasi prawnicy od wielu lat wspierają Wykonawców oraz Zamawiających, redagując wszelkiego typu pisma związane z postępowaniami zamówieniowymi, reprezentują Klientów przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami, wspierają przy realizacji i uczestniczą w „renegocjacjach” umów zawartych z podmiotami publicznymi. Specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie są Wspólnicy Kancelarii: Patrycja Pakuła-Sielska i Marcin Jan Grzesiak, posiadający unikatową praktykę także w stosowaniu rozwiązań z zakresu koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Świadczymy kompleksowe doradztwo przy udzielaniu zamówień, zawieraniu, wykonywaniu, modyfikowaniu oraz ocenie umów podlegających reżimowi ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w postępowaniach o wartości przedmiotu zamówienia powyżej tzw. „progów unijnych”. Usługi przez nas świadczone obejmują w szczególności:

 • pomoc prawną przy ocenie ryzyk związanych z udziałem w danym postępowaniu, polegającą m.in. na weryfikacji postanowień SIWZ oraz umów na etapie tak przed złożeniem oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału), jak i w toku ich realizacji, dokonywana w różnej formie, w tym ujednoliconego schematu oceny kontraktu – przeglądu ryzyk kontraktowych, który pozwala na szybkie porównanie ryzyka udziału w danym postępowaniu z kontraktami podobnymi,
 • kompleksowe wsparcie przy sporządzaniu wniosków o wyjaśnienie treści niejasnych lub problematycznych postanowień SIWZ (co szczególnie istotne w związku z okolicznością, iż po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego jej zmiana jest nader utrudniona, a często wręcz niemożliwa) oraz odpowiedzi na takie wnioski Wykonawców,
 • pomoc prawną przy formułowaniu zapytań kierowanych do podmiotów publicznych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, celem ustalenia okoliczności istotnych dla Wykonawców, w tym warunków innych kontraktów, których ocena może być przydatna przy zawieraniu lub wykonywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie wszelkiego typu wyjaśnień stanowiących odpowiedź na wezwania Zamawiających, w tym w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa czy rażąco niskiej ceny,
 • przygotowywanie oraz ocenę projektów umów, w tym przedwstępnych, podwykonawstwa, konsorcjum czy porozumień związanych z udostępnianiem zasobów innych podmiotów, niezbędnych do realizacji zamówienia,
 • kompleksowe wsparcie prawne i doradzanie Zamawiającym w procedurach zamówieniowych lub prowadzenie w ich imieniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z tymi postępowaniami,
   
 • ocenę możliwości udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych, w tym dopuszczalności stosowania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, oraz dokonywania modyfikacji postanowień umów w sprawach zamówień publicznych (m.in. w formie aneksów),
 • ocenę ryzyka uznania określonych zachowań uczestników procesów przetargowych za tzw. „zmowę przetargową”, ograniczającą konkurencję,
 • opiniowanie konieczności stosowania regulacji ustaw: Prawo zamówień publicznych, o partnerstwie publiczno-prywatnym czy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych,
 • przygotowywanie środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w tym odwołań oraz odpowiedzi na odwołania,
 • zastępstwo Wykonawców, jak również Zamawiających, w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
 • wsparcie Klientów w renegocjacjach umów w sprawie zamówienia publicznego z Zamawiającymi albo Wykonawcami, tak w negocjacjach pozasądowych, jak i poprzez zastępstwo prawne w procesach sądowych dotyczących zmiany, wykonania lub zakończenia takich umów,
 • sporządzanie porozumień z Zamawiającymi lub Wykonawcami, zmierzających do polubownego zakończenia realizacji „trudnych” umów oraz przygotowywanie uzasadnień możliwości ich zawarcia w określonych stanach faktycznych,
 • opiniowanie i doradztwo prawne przy opracowaniu lub wdrażaniu projektów obejmujących współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji.