Podmioty publiczne

 • Szczególni uczestnicy obrotu prawnego

Podmioty publiczne

Wspieramy Podmioty publiczne: jednostki sektora finansów publicznych, spółki komunalne, organy administracji - szczególnych uczestników obrotu prawnego, których specyfikę działania doskonale znamy.

Wieloletnie doświadczenie Wspólników Kancelarii Prawni.pro, w tym z zakresu oceny i projektowania działań samorządu i innych podmiotów publicznych, pozwala na kompleksowe ich wsparcie w newralgicznych sprawach.

Rozumiemy problemy interpretacyjne przepisów ustaw samorządowych i innych z zakresu prawa publicznego, jak choćby: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych etc.

Doświadczenie prawników naszego Zespołu w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie ekspertyz z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
 • tworzenie aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie transakcji związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym przedsiębranych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (w szczególności zamiany nieruchomości),
 • sporządzanie oraz weryfikację części prawnych dokumentacji przetargowej (SIWZ, w tym IDW, ogłoszeń oraz umów w sprawie zamówienia publicznego),
 • prowadzenie jako kompleksowy doradca albo pełnomocnik postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opiniowanie podstaw roszczeń gmin wyznaniowych o zwrot nieruchomości oraz innych roszczeń reprywatyzacyjnych,
 • ocenę charakteru uprawnień szczególnych dzierżawców i najemców do nieruchomości komunalnych oraz Skarbu Państwa tzw.: „pierwszeństw”,
 • opiniowanie dopuszczalności przedsiębrania przez Klientów „publicznych” określonych czynności cywilnoprawnych na gruncie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz innych przepisów szczególnych,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach o wykup tzw. „lokali zakładowych” i komunalnych (uwłaszczenie),
 • opiniowanie umów dotyczących dzierżawy stawów na zlecenie jednego z regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 • weryfikację ważności oraz skuteczność umów długoterminowych zawartych przez podmioty „publiczne” przed wejściem w życie reżimu zamówień publicznych i na przestrzeni lat,
 • ustalanie sposobów powierzania wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej podmiotom prywatnym, w tym z zakresu np. zarządzania cmentarzami komunalnymi,
 • badanie obowiązku kwalifikacji spółek handlowych jako podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (podmioty szczególne),
 • wsparcie Klientów będących podmiotami „publicznymi” w zakresie realizacji obowiązku udzielania informacji osobom trzecim na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • opiniowanie zakresu stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • ocenę zakresu stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i skutków jej naruszeń,
 • opiniowanie poprawności określonych działań Klientów na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ocenę prawidłowości zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości,
 • ocenę dopuszczalnych form wspólnej realizacji zadań przez podmioty „publiczne”,
 • opiniowanie: sposobu wydatkowania środków publicznych (ustalanie kwalifikowalności wydatków oraz sankcji w przypadku braku ich kwalifikowalności) – w ramach PO KL, form nawiązywania współpracy pomiędzy różnego typu beneficjentami i innymi podmiotami – w ramach POIiŚ, a także koncepcji pozyskania dofinansowywania (projekt zakończony dofinansowaniem w wysokości kilkudziesięciu mln złotych) - w ramach WRPO,
 • opracowywanie koncepcji współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w formie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach, których budżety szacowano na kilkadziesiąt milionów złotych.